HősPincér.hu

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A HősPincér egy olyan közösségi oldal, amely a korona-krízis előidézte gazdasági válság miatt anyagilag veszélybe sodort családokat, embereket szeretné összekötni azokkal az embertársainkkal / vállalkozásokkal, akiknek módjukban áll adni, segíteni.

Az adatkezelő elérhetősége:

Mezős Balázs

1013 Budapest, Pauler utca 8.

+36 30 998 65 30

www.hospincer.hu

info@hospincer.hu

Bevezető

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a hospincer.hu (továbbiakban: Szolgáltató) internetes honlapon a szolgáltatást használók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

1.2. A hospincer.hu közösségi oldal, amely a korona-krízis előidézte gazdasági válság miatt anyagilag veszélybe sodort családokat, embereket köti össze azokkal az embertársainkkal / vállalkozásokkal, akiknek módjukban áll adni, segíteni.

1.3. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak megadásával jogosulttá válik a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele nem biztosíték arra, hogy minden, a számára fontos információhoz hozzájut, mert az információk tartalmát a Felhasználók vagy más által megadott és közzétett közlések adják. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy más által megadott adatok és az általuk közölt, illetve közzétett információk valóságtartalmáért.

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a hospincer.hu weboldalra történő regisztrációval és a Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2. Az adatkezelés elvei

2.1. Az Szolgáltató - egyben adatkezelő - kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok (2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a); 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a); 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról) előírásait betartja, különös figyelemmel az alábbiakra:

2.2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

2.3. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

2.4. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, a hatékony együttműködés elősegítése érdekében a szükséges mértékű lehet.

2.5. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

2.6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy a hatékony együttműködés elősegítése érdekében az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

2.7. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

2.8. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

2.9. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során kifejezett hozzájárulását adta.

2.10. A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

2.11. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2.12. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

3. Az adatkezelés célja

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a “facebook login” és / vagy a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

6.2. A Felhasználó a regisztrációját bármikor megszüntetheti, ekkor a Szolgáltató az Általános Felhasználási Feltételek “Felhasználó törlése” pontban meghatározott módon törli a Felhasználó adatait.

7. A személyes adatok továbbítása, egyéb felhasználása

7.1. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a hatályos Általános Felhasználási Feltételek szerint – az ott meghatározott körben, célból és személy részére – továbbítja. A jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően kizárólag törvényi felhatalmazás alapján jogosult személyes adatok továbbítására.

7.2. Bíróság, az ügyész és a hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.

7.3. A hospincer.hu a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7.4. A Szolgáltató a Felhasználóról jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat a közöttük esetlegesen felmerülő, a személyes adattal összefüggő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során, az ahhoz szükséges mértékben és ideig felhasználhatja.

 

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

8.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy az Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (e-mailben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatja.

8.2. A Felhasználó a Felhasználási Feltételek elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató módosítja és (a módosítást követő adatkezelői tájékoztatás alapján) a Felhasználó a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat a módosítást követően is igénybe veszi, az a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek módosításának tudomásulvételét és elfogadását jelenti. Ennek értelmében a Felhasználási Feltételek módosításához a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó külön beleegyező nyilatkozatát kérni.

 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

 

9.1. Adatok módosítása, törlése

9.1.1. A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével). Amennyiben a Felhasználó a facebook login alkalmazáson keresztül regisztrált a hospincer.hu oldalra, úgy kizárólag a Szolgáltató által kért további adatok módosítását kérheti. A facebook által továbbított személyes adatokat kizárólag a facebook profiljában tudja módosítani.

9.1.2. A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

9.2. Tájékoztatás - A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@hospincer.hu címen. A Felhasználó kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

 

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat törli.

 

9.4. Jogorvoslat - Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400